National Anthem of Republic of China (Taiwan)

National Anthem of Republic of China

Watch Video

Lyrics (Hanyu Pinyin)

Sānmínzhǔyì, wúdǎng suǒ zōng

Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dà tóng

Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng

Sùyèfěixiè, zhǔyì shì cóng

Shǐqínshǐyǒng, bì xìn bì zhōng

Yìxīnyìdé, guànchèshǐzhōng